Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Wubbeling Rechtsbijstand

De hierna volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aanvaard door Wubbeling Rechtsbijstand.

Artikel 1 Algemeen

 1. Wubbeling Rechtsbijstand is een eenmanszaak naar Nederlands recht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 63714000.

 Artikel 2 Opdrachtverstrekking

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Wubbeling Rechtsbijstand te zijn verstrekt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
 2. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 3 Inschakeling derden

 1. Eventuele inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever, tenzij daarover afwijkende afspraken worden gemaakt. Kosten van derden en door Wubbeling Rechtsbijstand ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen gespecificeerd in rekening worden gebracht.
 2. Wubbeling Rechtsbijstand is nimmer aansprakelijk voor ten behoeve van de opdrachtgever ingeschakelde derden te verrichten werkzaamheden.
 3. Wubbeling Rechtsbijstand is bevoegd om namens de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.
 4. Derden die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Honorarium, kantoorkosten en verschotten

 1. Zonder andersluidende afspraak is opdrachtgever een honorarium aan Wubbeling Rechtsbijstand verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met het vooraf vastgestelde uurtarief.
 2. Het vastgestelde uurtarief kan in januari van ieder jaar zonder nadere overeenstemming worden verhoogd met de door het CBS vastgestelde inflatie.
 3. Zonder andersluidende afspraak is de opdrachtgever aan Wubbeling Rechtsbijstand 5% van het honorarium aan kantoorkosten verschuldigd.
 4. Verschotten die door Wubbeling Rechtsbijstand ten behoeve van de opdrachtgever worden betaald worden separaat in rekening gebracht.
 5. Wubbeling Rechtsbijstand kan voorafgaand of tijdens de uitvoering van de opdracht een of meer (aanvullende) voorschotbetalingen verlangen. Deze worden bij het einde van de opdracht of tussentijds verrekend
 6. Over alle verschuldigde bedragen dient de opdrachtgever de verschuldigde omzetbelasting te betalen tegen het geldende tarief.

 Artikel 5 Gefinancierde rechtsbijstand

 1. Wubbeling Rechtsbijstand staat cliënten, indien zij daarvoor in aanmerking komen, bij op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand, een toevoeging. Meer informatie is beschikbaar op www.rechtsbijstand.nl.
 2. Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt alleen aangevraagd na overleg tussen de opdrachtgever en de behandelende advocaat.
 3. Wanneer een toevoeging wordt aangevraagd, kan Wubbeling Rechtsbijstand een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage, het te verwachten griffierecht en andere verschotten in rekening brengen.
 4. Wanneer de Raad voor Rechtsbijstand de aanvraag voor een toevoeging afwijst, of een verleende toevoeging op enig moment intrekt, worden zonder andersluidende afspraken de werkzaamheden tegen uurtarief verricht. In dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald over het honorarium, de kantoorkosten en verschotten.

 Artikel 6 Declaraties en betaling

 1. Voor alle werkzaamheden en onkosten kan een voorschotnota en maandelijks een tussentijdse declaratie in rekening worden gebracht.
 2. De voorschotnota en declaraties dienen zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald. Een betaald voorschot wordt verrekend door dit in mindering te brengen op de slotdeclaratie.
 3. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag volgend op de vervaldatum en zijn alle op de inning van de declaratie komende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt kan Wubbeling Rechtsbijstand de werkzaamheden opschorten of staken, met in achtneming van de gedragsregels voor advocaten.

Artikel 7 Klachten- en geschillenregeling

 1. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, daaronder begrepen ook declaratiegeschillen, worden behandeld conform de Kantoorklachtenregeling van Wubbeling Rechtsbijstand. Deze Kantoorklachtenregeling is te raadplegen op www.wubbeling.com/kantoorklachtenregeling
 2. Een eventuele klacht dient binnen twee weken na het ontstaan ervan schriftelijk en gemotiveerd aan Wubbeling Rechtsbijstand voorgelegd te worden.

 Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Wubbeling Rechtsbijstand is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Een kopie van de polis met voorwaarden ligt ter inzage op het kantoor.
 2. In gevallen waarin geen recht op een uitkering van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bestaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het gefactureerde bedrag van de bewuste opdracht.
 3. Behoudens opzet of grove schuld van Wubbeling Rechtsbijstand, vrijwaart de opdrachtgever Wubbeling Rechtsbijstand van alle aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig moment op Wubbeling Rechtsbijstand mocht hebben of jegens het kantoor mocht instellen en die direct of indirect verband houden met de opdracht van de opdrachtgever of de werkzaamheden verricht of te verrichten voor de opdrachtgever.

 Artikel 9 Verval van aanspraak/verjaring

 1. Iedere aanspraak jegens Wubbeling Rechtsbijstand voortvloeiend uit enige rechtsverhouding met de opdrachtgever vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met het bestaan van deze aansprakelijkheid.

Artikel 10 Archivering van dossiers

 1. Wubbeling Rechtsbijstand zal bij beëindiging van haar werkzaamheden het dossier archiveren. Het dossier zal minimaal zeven jaren worden bewaard. Na deze periode is Wubbeling Rechtsbijstand gerechtigd om gearchiveerde dossiers te vernietigen.

 Artikel 11 Recht- en forumkeuze

 1. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Wubbeling Rechtsbijstand is onderworpen aan het Nederlandse recht.
 2. Onverlet de Kantoorklachtenregeling worden alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien uitsluitend voorgelegd aan en beslist door de bevoegde rechter te Utrecht.